پايان نامه و مقالات

ليست پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

 • تشخيص انتخابي گاز... ,عليرضا صالحي ,مهدي ,محمدزاده لاجوردي ,
 • طراحي و ساخت سنسورهاي گاز ,عليرضا صالحي ,محرم ,قلي زاده نيك پي ,
 • طراحي و ساخت ساختار جديد سنسورهاي گاز ترانزيستور تونلي-مغناطيسي (MTTS) بر مبناي اسپينترونيك با استفاده از نانولايه ها ,عليرضا صالحي,وحدت ,ناظريان ,1390/06/31 ,
 • آزمون اثرات امواج الكترومغناطيسي پرقدرت بر مدارات ساده الكترونيكي و تحليل نتايج آسيب ,عليرضا صالحي ,احمد رضا ,امين ,
 • طراحي و شبيه سازي شبكه حسگر محيط مغز ,عليرضا صالحي,سيد عليرضا ,ذبيحيان ,
 • بررسي تجزيه و تحليل روش هاي بهبود آشكارسازي گاز در اكسيدهاي فلزي با محاسبات مكانيك كوانتومي ,عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي ,محمدعلي ,اسلاميان ,
 • تحليل رفتار لايه هاي نانوكربني در طيف مخابرات نوري و ساخت يك نمونه آزمايشگاهي جهت بررسي تضعيف توان ,عليرضا صالحي,علي ,پوراسلامي ,1397/11/27 ,
 • حسگرهاي گاز مبتني بر نانوسيمهاي كامپوزيت اكسيدفلزي ,عليرضا صالحي ,معين ,هاديان ,
 • بررسي و تجزيه و تحليل ترابرد در نانو صفحات و نانونوارهاي نيتريد كربن گرافيتي به روش محاسبات كوانتومي به منظور استفاده در ترانزيستورهاي نانومتري ,عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي ,محمدمهدي ,حاجي شاه كرمي
 • تجزيه و تحليل حسگرهاي گاز( آي تي او) به روش ساندويچي ,عليرضا صالحي ,زهره السادات ,ميري پور ,1392/03/21 ,
 • سنسور گار آمونياك با استفاده از اتصال شاتكي GaAs ,عليرضا صالحي ,ميلاد ,اصغري لفمجاني ,1392/03/21 ,
 • سلول خورشيدي با مواد مختلف نيمه هادي و ارگانيك ,عليرضا صالحي ,محمدحسين ,خدامي ,1392/03/21 ,
 • ديودهاي نوري ,عليرضا صالحي ,فرهود ,رسولي ,1392/03/21 ,
 • حسگرهاي گرافيكي ,عليرضا صالحي ,اميرحسين ,حسني ,1392/03/21 ,
 • طراحي و ساخت حسگر گاز ITO به روش ساندويچي ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند ,زهره السادات ,ميري پور ,1393/09/24 ,
 • ساخت و مشخصه يابي ديود نوري گاليم آرسنايد جهت تشخيص نور فرابنفش ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند ,فرهود ,رسولي ,1393/08/27 ,
 • ساخت سنسور شاتكي GaAs جهت تشخيص گاز آمونياك ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند ,ميلاد ,اصغري لفمجاني ,1393/09/18 ,
 • طراحي و ساخت سنسورهاي گاز با استفاده از اكسيد گرافين ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند ,اميرحسين ,حسني ,1393/09/24 ,
 • ساخت و مشخصه يابي سلول خورشيدي انعطاف پذير ارگانيكي با استفاده از f ulleren-C60 به عنوان پذيرنده الكترون ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده ,محمدحسين ,خدامي ,1393/09/18 ,
 • طراحي و پياده سازي پانل هاي خورشيدي آلي ساخته شده به روش لايه نشاني چرخشي و چاپ جوهرافشان ,عليرضا صالحي, نگين معنوي زاده ,مهدي ,فصيح بيكي ,
 • طراحي و ساخت سيستم تامين انرژي بخش رفاهي خودرو هيبريدي قاصدك با استفاده از پنل خورشيدي ارگانيكي مبتني بر MPPT ,فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي ,ميثم ,صفري ,1394/06/31 ,
 • حسگرهاي تشخيص سرطان ,عليرضا صالحي ,لادن ,الهام پور ,1393/06/24 ,
 • حسگر گاز ITO/Si و ITO/GaAs با تغيير ثابت دي الكتريك ,عليرضا صالحي ,مهديه ,حكيمي ,1393/06/24 ,
 • تجزيه و تحليل مقاومت هاي وابسته به ولتاژ (وريستور) با استفاده از هادي هاي شفاف ,عليرضا صالحي ,نعيمه ,فراهاني ,1393/06/24 ,
 • سنسورهاي گاز مبتني بر نانوسيم هاي ZnO ,عليرضا صالحي ,حسين ,فرج الهي ,1393/06/24 ,
 • بررسي ثابت دي الكتريك اكسيد گرافن در شرايط مختلف رشد و دما ,عليرضا صالحي ,محمد ,نوري ,1393/06/24 ,
 • تاثير منفعل سازي سطح گاليوم آرسنايد بر مشخصات الكتريكي و خواص حسگري پيوند شاتكي ,عليرضا صالحي ,هديه ,محمودنيا ,
 • تاثير منفعل سازي سطح گاليوم آرسنايد بر مشخصات الكتريكي و خواص حسگري پيوند شاتكي ,ابراهيم نديمي, فرهاد اكبري برومند, عليرضا صالحي ,هديه ,محمودنيا ,1395/10/07 ,
 • رشد و تجزيه تحليل نانو ساختارهاي اكسيد روي بر روي بذر لايه هاي متفاوت ,نگين معنوي زاده, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, محمد هادي ملكي ,علي ,بهادر ,1394/11/24 ,
 • طراحي و ساخت حسگر گاز بر پايه پليمرهاي هادي با آلايش گرافن ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, نگين معنوي زاده ,مهديه ,حكيمي ,1394/06/23 ,
 • بررسي و تجزيه و تحليل ساخت بايو سنسورهاي وايرلس مبتني بر گرافن ,عليرضا صالحي ,فرزاد ,صبحي باويل ,1394/06/29 ,
 • بررسي و تجريه و تحليل ساختارهاي ناهمگون ITO/ cUO وITO/NIOجهت تشخيص گازها ,عليرضا صالحي ,عطيه ,كوهي سعدي ,1394/06/29 ,
 • طراحي وساخت سنسورهاي گاز بر پايه گرافن ,عليرضا صالحي,محمد ,نوري ,1394/06/24 ,
 • طراحي ساخت و بررسي مقاومت وابسته به ولتاژ(وريستور) با نيه هادي اكسيدي شفاف ,عليرضا صالحي,نعيمه ,فراهاني ,1394/09/29 ,
 • ساخت و ارايه ساز ي سلول خورشيدي هيبريد بر پايه گاليم و مواد ارگانيك ,عليرضا صالحي پريا ,نادري ,1394/09/15 ,
 • طراحي و ساخت سنسورهاي گاز بر پايه اكسيد روي آلايش شده با الومينيوم ,عليرضا صالحي,,حسين ,فرج الهي ,1394/06/30 ,
 • طراحي و شبيه سازي حسگر تشخيص سرطان مبتني بر گرافن ,عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي ,لادن ,الهام پور ,
 • بررسي حسگر ممز براي اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين با كاربرد قطب نما ,عليرضا صالحي ,محسن ,باقري تبار ,1395/04/26 ,
 • بررسي سلول هاي خورشيدي لايه نازك GaAs و مقايسه با نسل هاي ديگر سلول خورشيدي ,عليرضا صالحي ,سعيد ,زماني ,1394/06/29 ,
 • شبيه سازي و تجزيه و تحليل ترانزيستورهاي اثر ميدان بر اساس مواد پايه گرافاين ,عليرضا صالحي ,بهروز ,روزخش ,
 • بررسي و امكان سنجي ساخت آشكارسازهاي نوري هيبريدي با مواد ارگانيك و نيمه هادي گاليم آرسنايد ,عليرضا صالحي ,حميد ,شيخي پور نائيني ,1394/06/29 ,
 • بررسي و تجزيه و تحليل سنسورهاي گاز مبتني بر اكسيد گرافن و پلي انيلين ,عليرضا صالحي ,سيدبهنام ,مشعري ,1394/06/29 ,
 • طراحي و ساخت حسگرهاي زيستي مبتني بر نانوكامپوزيت گرافن ,عليرضا صالحي,فرزاد ,صبحي باويل ,1395/10/08 ,
 • ساخت حسگرهاي گاز مبتني بر پيوندهاي ناهمگون اكسيد فلزي ,عليرضا صالحي,عطيه ,كوهي سعدي ,1395/10/08 ,
 • شبيه سازي، بهينه سازي و بررسي عملكرد سلول هاي خورشيدي چند پيوندي مبتني بر نيمه هادي هاي III-V ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, ستار ميرزا كوچكي سعيد ,زماني ,1395/04/23 ,
 • طراحي و ساخت آشكارساز نوري ارگانيكي جهت تشخيص نور UV ,عليرضا صالحي ,حميد ,شيخي پور نائيني ,1395/10/08 ,
 • شبيه سازي نانوساختارهاي پلاسمونيك دولايه با هدف افزايش جذب نوري سلول هاي خورشيدي ,عليرضا صالحي ,سيدبهنام ,مشعري ,1395/06/14 ,
 • طراحي و ساخت سلولهاي هايبريد اورگانيك /غير اورگانيك رنگدانه اي و بهينه سازي ,عليرضا صالحي ,حامد ,معيني خواه ,1395/04/26 ,
 • بررسي و تجزي تحليل پيومدهايشانكي گليم آر سنايد با لايه منفعل ساز ,عليرضا صالحي ,جواد ,به نژاد ,1395/04/26 ,
 • ترانزيستور اثر ميداني تي اف اي تي و مقايسه آن با ماسفت ,عليرضا صالحي ,سينا ,رهبري ,1395/04/26 ,
 • بررسي، تجزيه و تحليل سنسور تشخيص نور افزايش با استفاده از لايه هاي مثال/زداناو/سي ,عليرضا صالحي ,صمصام ,اميرپور ,1395/04/26 ,
 • تاثير تغييرات انرژي شكاف باند بر عملكرد بازدهي سلول هاي خورشيدي بر پايه گاليم نايترايد ,عليرضا صالحي ,عليرضا ,عزتي ,1395/04/26 ,
 • بررسي ميكروفن خازني ممز در دو حالت با ديافراگم شكاف دار و بدون شكاف ,عليرضا صالحي ,افشين ,قاسمي بحرآسمان ,1395/04/26 ,
 • بررسي و تجزيه و تحليل ترانزيستورهاي گرافني سيليسيومي و بررسي جريان آنها ,عليرضا صالحي ,فاطمه ,كريمي مقدم ,1395/04/26 ,
 • بررسي و تجزيه و تحليل اثر عدم تطابق در پيكربندي پنلهاي فتوولتانيك ,عليرضا صالحي ,مهدي ,گل پاشائي ,1395/04/26 ,
 • طراحي و شبيه سازي سنسور MEMSبراي اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين با كاربرد قطب نما در گوشي هاي هوشمند ,عليرضا صالحي ,محسن ,باقري تبار ,1396/06/13 ,
 • ساخت و مشخصه يابي الكتريكي پيوندهايشاتكيGaASبا لايه منفعل ساز ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, احمد رضا امين ,جواد ,به نژاد ,1396/06/13 ,
 • طراحي و شبيه سازي ميكروفن خازنيMEMSبا حساسيت بالا براي سنجش صوت در گوشي هاي هوشمند ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, احمدرضا امين ,افشين ,قاسمي بحرآسمان ,1396/12/07 ,
 • طراحي شبيه سازي و بهينه سازي اثر عدم تطابق در پيكر بندي پنل هاي سلول خورشيدي سيليكوني ,عليرضا صالحي, حسام زندي, رحيم فائز ,مهدي ,گل پاشائي ,1396/11/09 ,
 • طراحي و ساخت سنسور تشخيص نور فرا بنفش با استفاده ازپيوند نقطه اي شاتكيMetal/ZnO/Si ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, ستار ميرزا كوچكي ,صمصام ,اميرپور ,1396/06/14 ,
 • طراحي و شبيه سازي ترانزيستورهاي اثر ميداني تونلي با استفاده از نيمه رساناهايIVوIII-v ,عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي, رحيم فائز ,سينا ,رهبري ,1396/08/29 ,
 • تشخيص نوكلئو تيدهاي دي ان اي با استفاده محاسبه جريان تونل زني در نانو منفذهاي ساختارهاي دوبعدي ,ابراهيم نديمي, عليرضا صالحي, مرتضي فتحي پور ,امير ,صفرپوركردبچه ,1396/04/17 ,
 • طراحي و ساخت سلول خورشيدي هايبريداورگانيك/ غير اورگانيك رنگدانه اي و بهينه سازي ساختار جهت افزايش بازده و طول عمر ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, احمدرضا امين ,حامد ,معيني خواه ,1396/09/27 ,
 • ساخت و مشخصه يابي حسگرهاي گاز بر پايه نانولوله هاي كربني-اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن به عنوان بيني الكترونيكي ,عليرضا صالحي ,مصطفي ,شوشتري ,
 • بررسي سلول هاي خورشيدي ارگانيكي بر پايه مواد pcbm,p3ht ,عليرضا صالحي ,زهرا ,بهرامي ,1396/04/18 ,
 • بررسي سلول هاي خورشيدارگانيكي به همراه نانو پارتيكل هاي مختلف ,عليرضا صالحي ,فرانك ,كريم پور ,1396/04/18 ,
 • بررسي سلول هاي خورشيدي با هدف افزايش طول عمر آن ها ,عليرضا صالحي ,اصغر ,پاشايي ,1396/04/18 ,
 • طراحي شبيه سازي و ساخت افزاره ميكروفلوئيدي مبتني بر نانوساختارها براي جداسازي و تشخيص سلول هاي سرطاني ,نگين معنوي زاده, عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند ,وحيده ,شيرمحمدلي ,1396/06/29 ,
 • طراحي و ساخت سلول خورشيدي الي مبتني بر تركيبPCBM P3HT به عنوان لايه فعال با اضافه نمودن لايه PCBMجهت بهبود عملكرد ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, عزالدين مهاجراني ,زهرا ,بهرامي ,1397/06/26 ,
 • ساخت سلول هاي خورشيدي ارگانيكي با اضافه كردن PMMA در لايه فعال جهت افزايش طول عمر ,عليرضا صالحي, حسام زندي, عزالدين مهاجراني ,اصغر ,پاشايي ,1397/11/30 ,
 • ساخت سلول خورشيدي هيبريدي با موادp3HT PCBM و نانوذرات مختلف ,عليرضا صالحي, فرهاد اكبري برومند, عزالدين مهاجراني ,فرانك ,كريم پور ,1397/11/28 ,
 • شبيه سازي و تجزيه و تحليل ترانزيستورهاي اثر ميدان بر اساس مواد پايه گرافاين ,عليرضا صالحي, ابراهيم نديمي, حسام زندي ,بهروز ,روزخش ,1396/11/30 ,
 • بررسي و تجزيه تحليل سلول هاي خورشيدي لايه نازك و هيبريدي ,عليرضا صالحي ,فاطمه ,قوامي ,1397/04/16 ,
 • بررسي و امكان سنجي ساخت حسگرهاي گاز هيبريدي بر مبناي فلزات اكسيدي و مواد ارگانيك ,عليرضا صالحي ,مهدي ,مولايي زراسوند ,1397/04/16 ,
 • بررسي و تحليل سلول هاي خورشيدي مبتني بر مواد پروسكايتي با هدف بهبود بازدهي آن ,عليرضا صالحي ,حميد ,ميرزانژاد ,1397/04/16 ,
 • ارائه روشي براي بهبود بازدهي سلول خورشيدي لايه نازك CIGS ,عليرضا صالحي ,فاطمه ,قوامي ,
 • بررسي لايه هاي سلول خورشيدي مبتني بر مواد پروسكايت وانتخاب بهترين شرايط جهت افزايش راندمان ,عليرضا صالحي ,حميد ,ميرزانژاد ,
 • ساخت و بررسي تغييرات ساختاري و مواد سلول خورشيدي مبتني بر پروسكايت و تاثير آن ها در عملكرد و پايداري ,عليرضا صالحي ,حسن ,قاسم ,1397/11/29 ,
 • ساخت و مشخصه يابي حسگرهاي گاز بر پايه نانولوله هاي كربني-اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن به عنوان بيني الكترونيكي ,عليرضا صالحي,مصطفي ,شوشتري ,1397/11/30 ,
 • طراحي و ساخت سنسور گاز Pd/GaAs و مطالعه تاثير منفعل سازي سطح GaAs بر خواص حسگري پيوندهاي شاتكي در برابر گازهاي مختلف ,عليرضا صالحي ,مهدي ,مولايي زراسوند ,
 • طراحي و ساخت يك سلول خورشيدي رنگ دانه اي مبتني بر ماده N719 و بهينه سازي ساختارآندي آن توسط مواد مختلف جهت افزايش بازدهي ,عليرضا صالحي ,سبا ,نجفي ,

 

 

ليست پايان نامه هاي كارشناسي


 • ساخت سنسور نور فرابنفش به روش لايه نشاني سول ژل ZnO ,عليرضا صالحي ,سحر ,شمس بيرانوند ,1396/07/17 ,
 • طراحي و ساخت سيستم ليتوگرافي و ساخت تراشه آزمايشگاهي ,عليرضا صالحي ,نوشين ,اروجي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/08
تعداد بازدید:
962
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.